skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The more, the merrier? Numerical strength versus subgroup distinctiveness in minority groups

Livingstone, Andrew G. ; Spears, Russell ; Manstead, Antony S.R. ; Bruder, Martin

Journal of Experimental Social Psychology, 2011, Vol.47(4), pp.786-793 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1031 ; DOI: 10.1016/j.jesp.2011.03.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...