skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Melting performance enhancement in latent heat storage module using solid extraction electrohydrodynamics (EHD)

Nakhla, David ; Sadek, Hossam ; Cotton, James S.

International Journal of Heat and Mass Transfer, February 2015, Vol.81, pp.695-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-9310 ; DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.10.016

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...