skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Partitioning and geochemical fractions of heavy metals from geogenic and anthropogenic sources in various soil particle size fractions

Liu, Guannan ; Wang, Juan ; Liu, Xuan ; Liu, Xinhui ; Li, Xiaosai ; Ren, Yaqiong ; Wang, Jing ; Dong, Liming

Geoderma, 15 February 2018, Vol.312, pp.104-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7061 ; DOI: 10.1016/j.geoderma.2017.10.013

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...