skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Instrumentino: An open-source modular Python framework for controlling Arduino based experimental instruments

Koenka, Israel Joel ; Sáiz, Jorge ; Hauser, Peter C.

Computer Physics Communications, October 2014, Vol.185(10), pp.2724-2729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4655 ; DOI: 10.1016/j.cpc.2014.06.007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...