skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

293. The "Cytokine Fingerprint" of Perinatal Depression and Anxiety

Osborne, Lauren ; Yenokyan, Gayane ; Fei, Kezhen ; Kraus, Thomas ; Moran, Thomas ; Monk, Catherine ; Sperling, Rhoda

Biological Psychiatry, 15 May 2017, Vol.81(10), pp.S120-S121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; DOI: 10.1016/j.biopsych.2017.02.307

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...