skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ketamine for Depression: Where Do We Go from Here?

Aan Het Rot, Marije ; Zarate, Carlos A. ; Charney, Dennis S. ; Mathew, Sanjay J.

Biological Psychiatry, 1 October 2012, Vol.72(7), pp.537-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; DOI: 10.1016/j.biopsych.2012.05.003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...