skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Triple-channel portable capillary electrophoresis instrument with individual background electrolytes for the concurrent separations of anionic and cationic species

Mai, Thanh Duc ; Le, Minh Duc ; Sáiz, Jorge ; Duong, Hong Anh ; Koenka, Israel Joel ; Pham, Hung Viet ; Hauser, Peter C.

Analytica Chimica Acta, 10 March 2016, Vol.911, pp.121-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2670 ; DOI: 10.1016/j.aca.2016.01.029

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...