skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Has medical diplomacy reached an inflection point?

Sener, Stephen F.

The American Journal of Surgery, March 2014, Vol.207(3), pp.315-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9610 ; DOI: 10.1016/j.amjsurg.2013.08.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...