skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy metals distribution and their bioavailability in earthworm assistant sludge treatment wetland.(Report)

Chen, Zhongbing ; Hu, Shanshan

Journal of Hazardous Materials, March 15, 2019, Vol.366, p.615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2018.12.039

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...