skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Beauty is more than screen deep: Improving the web survey respondent experience through socially-present and aesthetically-pleasing user interfaces

Casey, Tristan W. ; Poropat, Arthur

Computers in Human Behavior, 1/2014, Vol.30, C, pp.153-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07475632 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2013.08.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...