skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards the ubiquitous visualization: Adaptive user-interfaces based on the Semantic Web

Hervás, Ramón ; Bravo, José

Interacting with Computers, 2011, Vol.23(1), pp.40-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; DOI: 10.1016/j.intcom.2010.08.002

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...