skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nationalism, socialism and planning: Influential ideas in the South

Lal, Deepak

World Development, 1985, Vol.13(6), pp.749-759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-750X ; DOI: 10.1016/0305-750X(85)90120-2

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...