skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Urban literary production and Latin American criticism

D'Allemand, Patricia

Bulletin of Latin American Research, 1996, Vol.15(3), pp.359-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3050 ; DOI: 10.1016/0261-3050(95)00019-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...