skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A study of the quasi-static tearing of thin metal sheets

Yu, T.X. ; Zhang, D.J. ; Zhang, Y. ; Zhou, Q.

International Journal of Mechanical Sciences, 1988, Vol.30(3), pp.193-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7403 ; DOI: 10.1016/0020-7403(88)90054-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...