skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CONTEXT MANAGEMENT: TOWARD ASSESSING QUALITY OF CONTEXT PARAMETERS IN A UBIQUITOUS AMBIENT ASSISTED LIVING ENVIRONMENT

Nazario, Debora Cabral ; Dantas, Mario Antonio Ribeiro ; Todesco, Jose Leomar

JISTEM - Journal of Information Systems and Technology Management, 01 December 2014, Vol.11(3), pp.569-590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-1775 ; E-ISSN: 1807-1775 ; DOI: 10.4301/S1807-17752014000300004

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...