skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

El perfil financiero: una estrategia para detectar el lavado de activos

Lozano Vila, Alberto

Revista Criminalidad, 01 December 2008, Vol.50(2), pp.43-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1794-3108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...