skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Relacion entre genotipos del grupo sanguíneo Duffy e infección malárica en diferentes etnias de Choco-Colombia

Gonzalez, Lina ; Vega, Jorge ; Ramirez, Jose L ; Bedoya, Gabriel ; Carmona-Fonseca, Jaime ; Maestre, Amanda

Colombia Médica, 01 July 2012, Vol.43(3), pp.189-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1657-9534

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...