skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A smart and ubiquitous urban future? Contrasting large-scale agendas and street-level dreams

Ylipulli, Johanna

Observatorio (OBS), 01 December 2015, Vol.9(Especial), pp.85-110

ISSN: 1646-5954 ; E-ISSN: 1646-5954

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...