skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

"Makanlah Nasi! (Eat Rice!)": Colonial Cuisine and Popular Imperialism in The Netherlands During the Twentieth Century

Kuipers, Matthijs

Global Food History, 02 January 2017, Vol.3(1), pp.4-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2054-9547 ; E-ISSN: 2054-9555 ; DOI: 10.1080/20549547.2017.1279515

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...