skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Participação, cultura política e cidades

Fedozzi, Luciano ; Martins, André Luis Borges ; Nogueira, Fernando ; Corrêa, Gilson Pianta César ; Pontes, João ; Cruz, Milton ; Borba, Sheila

Sociologias, 01 August 2012, Vol.14(30), pp.14-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222012000200002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...