skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

La intervención del juez en la donación de órganos de donante vivo: un acto de jurisdicción voluntaria

Ibáñez Molinero, S

Cuadernos de Medicina Forense, 01 June 2015, Vol.21(1-2), pp.79-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1988-611X ; E-ISSN: 1988-611X ; DOI: 10.4321/S1135-76062015000100011

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...