skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Movimientos sociales y autonomía colectiva. La política de la esperanza en América Latina Dinerstein, A.C.(Comp.), Contartese, D., Deledicque, M., Ferrero, J. P., Ghiotto, L. & PAscual, R. Buenos Aires: Capital intelectual 2013, 179 p

Cepeda Másmela, Carolina

Desafíos, 01 January 2014, Vol.26(1), pp.361-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0124-4035 ; E-ISSN: 2145-5112

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...