skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

El papel de la auditoría forense en un caso de lavado de activos en Santiago de Cali

Grajales Quintero, Jhonny ; Hormechea - Jiménez, Karina Del Carmen ; Trujillo - Guapacha, Brandon Andrés

Cuadernos de Contabilidad, 2015, Vol.16(42), pp.713-731

ISSN: 0123-1472

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...