skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

POSSIBILITIES OF CORROSION ASSESSMENT OF METALS IN BIODIESEL USING EIS

Calderón, Jorge A ; Baena, Libia M ; Lenis, Julian

CT&F - Ciencia, Tecnología y Futuro, 01 January 2014, Vol.5(4), pp.85-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-5383

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...