skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Música popular y nacionalismo en los campamentos insurgentes. Cuba (1895-1898)

Díaz Frene, Jaddiel

Historia Crítica, 01 July 2015, Issue 57, pp.19-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-1617 ; E-ISSN: 1900-6152 ; DOI: 10.7440/histcrit57.2015.02

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...