skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

EFECTO DEL VANADIO EN CATALIZADORES DERIVADOS DE MATERIALES TIPO HIDROTALCITA EN DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA DE PROPANO

Mesa, Santiago ; Arboleda, Johana ; Amaya, Sandra ; Echavarría, Adriana

Revista Colombiana de Química, 01 December 2011, Vol.40(3), pp.337-348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-2804

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...