skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PROPIEDADES INTERFACIALES DEL SURFACTANTE PDMS-PEG-ANHÍDRIDO MALÉICO-ÁCIDO FUMÁRICO (PDMS-PEG-AM-AF) EN SOLUCIÓN ACUOSA

Rodríguez-Ruiz, Johana ; Meza-Fuentes, Edgardo ; Azevedo Esperidião, Maria Cecília

Revista Colombiana de Química, 01 January 2012, Vol.41(1), pp.61-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-2804

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...