skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Automated grading of left ventricular segmental wall motion by an artificial neural network using color kinesis images

Murta Jr, L.O ; Ruiz, E.E.S ; Pazin-Filho, A ; Schmidt, A ; Almeida-Filho, O.C ; Simões, M.V ; Marin-Neto, J.A ; Maciel, B.C

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 January 2006, Vol.39(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/S0100-879X2006000100001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...