skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A pulsatile flow model for in vitro quantitative evaluation of prosthetic valve regurgitation

Giuliatti, S ; Gallo Jr, L ; Almeida-Filho, O.C ; Schmidt, A ; Marin-Neto, J.A ; Pelá, C.A ; Maciel, B.C

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 March 2000, Vol.33(3), pp.341-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/S0100-879X2000000300013

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...