skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Behaviour and control of influenza in institutions and small societies

Finnie, Thomas James Ronald ; Hall, Ian M ; Leach, Steve

Journal of the Royal Society of Medicine, February 2012, Vol.105(2), pp.66-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-0768 ; E-ISSN: 1758-1095 ; DOI: 10.1258/jrsm.2012.110249

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...