skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Making Immigrants into Criminals: Legal Processes of Criminalization in the Post-IIRIRA Era

Abrego, Leisy ; Coleman, Mat ; Martínez, Daniel E ; Menjívar, Cecilia ; Slack, Jeremy

Journal on Migration and Human Security, September 2017, Vol.5(3), pp.694-715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024 ; E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.1177/233150241700500308

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...