skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Journalism, Environmental Issues, and Sport Mega-Events: A Study of South Korean Media Coverage of the Mount Gariwang Development for the 2018 PyeongChang Winter Olympic and Paralympic Games

Yoon, Liv ; Wilson, Brian

Communication & Sport, December 2019, Vol.7(6), pp.699-728 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2167-4795 ; E-ISSN: 2167-4809 ; DOI: 10.1177/2167479518811381

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...