skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

When do past events require explanation? Insights from social psychology

Bruckmüller, Susanne ; Hegarty, Peter ; Teigen, Karl Halvor ; Böhm, Gisela ; Luminet, Olivier

Memory Studies, July 2017, Vol.10(3), pp.261-273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1750-6980 ; E-ISSN: 1750-6999 ; DOI: 10.1177/1750698017701607

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...