skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of Keying Method, Image Preview and Work/Rest Schedule on Posture of the Remote Bar Coding Operators

Karwowski, Waldemar ; Noland, Soraya ; Eberts, Ray ; Salvendy, Gavriel

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, October 1990, Vol.34(10), pp.738-742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-9312 ; E-ISSN: 2169-5067 ; DOI: 10.1177/154193129003401016

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...