skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Direct Democracy and Minority Rights: Same-Sex Marriage Bans in the U.S. States

Lewis, Daniel

Social Science Quarterly, Jun 2011, p.364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237 ; DOI: 10.1111/j.1540-6237.2011.00773.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...