skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Critical Review of User Studies on Healthy Smart Homes

Kim, Mi Jeong ; Oh, Myoung Won ; Cho, Myung Eun ; Lee, Hyunsoo ; Kim, Jeong Tai

Indoor and Built Environment, February 2013, Vol.22(1), pp.260-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1420-326X ; E-ISSN: 1423-0070 ; DOI: 10.1177/1420326X12469733

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...