skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Designing user interfaces to enhance human interpretation of medical content-based image retrieval: application to PET-CT images

Kumar, Ashnil ; Kim, Jinman ; Bi, Lei ; Fulham, Michael ; Feng, Dagan

International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2013, Vol.8(6), pp.1003-1014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1861-6410 ; E-ISSN: 1861-6429 ; DOI: 10.1007/s11548-013-0896-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...