skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Religion and discrimination in the workplace in Turkey: Old and contemporary challenges

Tanyeri-Erdemir, Tuğba ; Çitak, Zana ; Weitzhofer, Theresa ; Erdem, Muharrem; Alidadi, Katayoun (Editor) ; Bader, Veit (Editor) ; Vermeulen, Floris (Editor)

International Journal of Discrimination and the Law, June 2013, Vol.13(2-3), pp.214-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-2291 ; E-ISSN: 2047-9468 ; DOI: 10.1177/1358229113496701

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...