skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Universal Minority Rights: A Commentary on the Jurisprudence of International Courts and Treaty Bodies.(Book review)

Meijknecht, Anna

Netherlands Quarterly of Human Rights, March, 2009, Vol.27(1), p.117-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0519

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...