skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PAP assays in newborn screening for cystic fibrosis: a population-based cost-effectiveness study

Seror, Valerie ; Cao, Caroline ; Roussey, Michel ; Giorgi, Roch

Journal of Medical Screening, June 2016, Vol.23(2), pp.62-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-1413 ; E-ISSN: 1475-5793 ; DOI: 10.1177/0969141315599421

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...