skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Emotional labour strategies as mediators of the relationship between public service motivation and job satisfaction in Chinese teachers

Li, Mingjun ; Wang, Zhenhong

International Journal of Psychology, June 2016, Vol.51(3), pp.177-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7594 ; E-ISSN: 1464-066X ; DOI: 10.1002/ijop.12114

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...