skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Bayesian Network Analysis of Ethical Behavior

Ekici, Ahmet ; Ekici, Sule Onsel; Wooliscroft, Ben (Editor)

Journal of Macromarketing, March 2016, Vol.36(1), pp.96-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-1467 ; E-ISSN: 1552-6534 ; DOI: 10.1177/0276146715607620

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...