skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ideology and Identity: A National Outlook

Larsen, Knud S ; Groberg, David H ; Krumov, Krum ; Andrejeva, Ludmilla ; Kashlekeva, Nadia ; Russinova, Zlatka ; Csepeli, Gyorgy ; Ommundsen, Reidar

Journal of Peace Research, May 1995, Vol.32(2), pp.165-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032002004

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...