skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Russia Abandons the 'Energy Super-Power' Idea but Lacks Energy for 'Modernisation'

Baev, Pavel K

Strategic Analysis, 29 October 2010, Vol.34(6), pp.885-896 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0970-0161 ; E-ISSN: 1754-0054 ; DOI: 10.1080/09700161.2010.512485

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...