skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Results of prosthetics in patients with changing volumes of their hip stumps

Vatolinskiy, Leonid ; Shchetinina, Lyubov ; Baev, Pavel ; Korneev, Sergey ; Kabanenko, Iryna

ORTHOPAEDICS, TRAUMATOLOGY and PROSTHETICS, 04/15/2012, Vol.0(4), p.104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-5987 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15674/0030-598720124104-107

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...