skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Book Notes

Aarbakke, Vemund ; Baev, Pavel ; Barth, Elise Fredrikke ; Kolstø, Pål ; Marsh, Nic ; Muthien, Bernadette ; Reichberg, Gregory ; Simonsen, Sven Gunnar ; Skåra, Bernt A ; Skjelsbæk, Inger ; Syse, Henrik ; Tank, Pinar ; Wiberg, Håken

Journal of Peace Research, May 2002, Vol.39(3), pp.373-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343302039003007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...