skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Managing Mistrust: An Analysis of Cooperation with UN Peacekeeping in Africa

Ruggeri, Andrea ; Gizelis, Theodora-Ismene ; Dorussen, Han

The Journal of Conflict Resolution, Jun 2013, Vol.57(3), p.387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766 ; DOI: 10.1177/0022002712448906

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...