skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The “Poli-Migra”: Multilayered Legislation, Enforcement Practices, and What We Can Learn About and From Today’s Approaches

Menjívar, Cecilia; Aranda, Elizabeth (Editor) ; Menjívar, Cecilia (Editor) ; Donato, Katharine M (Editor)

American Behavioral Scientist, November 2014, Vol.58(13), pp.1805-1819 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764214537268

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...