skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Moral economies of the welfare state: A qualitative comparative study

Taylor-Gooby, Peter ; Hvinden, Bjørn ; Mau, Steffen ; Leruth, Benjamin ; Schoyen, Mi Ah ; Gyory, Adrienn

Acta Sociologica, May 2019, Vol.62(2), pp.119-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699318774835

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...