skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparing Immigration Policies: An Overview from the IMPALA Database1

Beine, Michel ; Boucher, Anna ; Burgoon, Brian ; Crock, Mary ; Gest, Justin ; Hiscox, Michael ; Mcgovern, Patrick ; Rapoport, Hillel ; Schaper, Joep ; Thielemann, Eiko

International Migration Review, December 2016, Vol.50(4), pp.827-863 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/imre.12169

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...