skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The enforceability of illegal employment contracts according to the labour appeal court : comments on Kylie v CCMA 2010 4 SA 383 (LAC)

Selala, K.J.

Potchefstroom Electronic Law Journal, 2011, Vol.14(2), pp.207-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17273781

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...